Foreninger / Vandværket

Vandværket

Andelsselskabet Lemming Vandværk

Afholdelse af generalforsamling onsdag den 26. april 2023 kl. 19.30 i Lemming Sogns Forsamlingshus med følgende dagsorden :

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for 2023 forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af takster

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg er : Peter Nørreskov
Doris Larsen
Niels Erik Nordstrøm

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter

9. Eventuelt

Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til Jan Klinkby.

Mobil : 22175966 Mail : jan.klinkby@gmail.com

 

Vedrørende en oversigt over vandkvalitet, er her et link til GEUS´ hjemmeside med data vedrørende jeres vandværk:
 
På denne side er der bl.a. en oversigt over oppumpede vandmængder og alle rentvandsprøver.

Nederst under ”Boringer” se jeres nuværende boringer, DGU nr. 77.1382 og 77.1414. Hvis man trykker på disse knapper, kommer man ind til en beskrivelse af jordlagene, boringernes udbygning, pejling og nederst alle råvandsanalyser og borerapporter. Så er det hele jo samlet. Dataene bliver automatisk opdateret, når der kommer nye vandanalyser til efter, at de er blevet godkendt af os.
Lemming Omegn 8632 Lemming  | Tlf.: 2892 3811 | lene.ellegaard.kamp@gmail.com